Menfaat Sahipleri Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI

1. Menfaat Sahipleri

Menfaat sahipleri; işletmenin hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde ilgisi olan herhangi bir kimse, kurum veya çıkar grubu olarak nitelenir. Bu kapsamda menfaat sahiplerimiz; Şirketimiz’in pay sahipleri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve Şirketimiz’e yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.

1.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması

Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilir. Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketimiz’in de hakları, imkânları ve itibarı gözetilerek korunur. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. Menfaat sahiplerinin korunması amacıyla oluşturulan politikalar Şirketimiz’in kurumsal internet sitesinde “Politikalar” bölümünde detaylı bir şekilde duyurulmuştur.

1.2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinin; Şirketimiz’in hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.

Kurum dışı bilgilendirmeler Şirketimiz’in kurumsal internet sitesi, kamuyu aydınlatma platformu ve kurum içi bilgilendirmeler ise ilave olarak Şirketimiz’in portalları ve özel uygulamalarla yapılmaktadır.

Şirketimiz, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı bünyesinde yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslama usullerine uygun personelden oluşan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim bölümü tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları kurumsal iletişim birimi tarafından yerine getirilir.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirketimiz’in internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketimiz’in hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Alarko Holding Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı sorumlu olup, Bilgilendirme Politikası’na Şirketimiz’in www.alarko.com.tr adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası’nın takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

1.3. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz’in Esas Sözleşmesi’nde, menfaat sahiplerinin Şirketimiz’in yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların şirket ve yönetim hakkında beklentileri alınarak iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak iç iletişim ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanların iyileştirme önerileri alınmaktadır. Şirketimiz genelinde uygulanan yalın yönetim sistemi ile çalışanlara öneri verme, uygulama imkânı sağlanmakta ve iyileştirici faaliyetler hakkında çalışanların önerileri alınmaktadır.

Tüm çalışanların doğru zamanda doğru işi yapmasını, bilgi ve yeteneklerini ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmelerini, performansları hakkında yapıcı ve zamanlı geribildirim almalarını sağlayacak sistemler kullanılmaktadır. Etkin yetenek yönetimi uygulamalarıyla geleceğin liderleri çalışanlarımız arasından belirlenmektedir. Çeşitli iç iletişim uygulamalarıyla çalışan katılımı güçlendirilir, çalışan bağlılığını artırmak adına çaba sarf edilir, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek için tüm önlemler alınır.

Müşteriler, tedarikçiler ve potansiyel ve hâlihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapılmaktadır.

2. İnsan ve Organizasyon Politikası:

İNSAN ve ORGANİZASYON Politikamız;

“Kurum kültürümüze uygun, bağlılığı ve yetkinliği yüksek insan kaynağımızı en etkin şekilde değerlendirerek kurumun vizyoner ve stratejik hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, uluslararası standartlarda insan kaynakları süreç ve sistemleri ile bireysel ve kurumsal performansı sürekli olarak geliştirmek ve “potansiyeli tecrübemizle açığa çıkarmaktır.”

İnsan ve Organizasyon ana Politikamız ışığında, globalleşen Dünya’da ve giderek artan rekabet ortamında, sürdürülebilir başarının ve kurumsal sürekliliğin en önemli ve taklit edilemez tek kaynağının “İnsan” olduğu farkındalığı ile oluşturduğumuz çalışma ilkelerimiz aşağıda belirtilmektedir:

  - Uyumlu bir çalışma ortamı, çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve iş birliğine dayalı nitelikli ilişkiler, açık ve dürüst iletişim, dinamik organizasyon yapısı, etkin takım çalışması ve fikir üretimine fırsat vermek,

  - Temel işe alım politikamız ışığında adaylarımızı/çalışanlarımızı bilgi, beceri, yetkinlik ve yeteneklerine en uygun işe yerleştirerek Alarko’da “doğru yerde doğru insan” felsefesini yaşatmak,

  - Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkemizden yola çıkarak, farklı kanallardan başvuruda bulunan her türlü dil, din, ırk, mezhep, kuşak, eğitim ve kültüre sahip adaylara karşı profesyonel yaklaşım sergilemek,

   - İşe yeni başlayan çalışanların, Alarko Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketleri kültürüne ve işe kısa sürede uyum gösterebilmeleri için “Oryantasyon Programı”na tabi tutmak,

  - Performans Sistemi ile, yüksek organizasyonel yetkinlikler ve ortak kurumsal hedefler bütünlüğü içinde; başarılı ve kalıcı iş sonuçları sağlayan Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi ile kurumsal vizyona ve stratejiye hizmet etmek,

 - Çalışanlarımızı Performans Yönetim Sistemine dayalı ve kariyer planlarına uygun bir eğitim programı ile işbaşı eğitimi, rotasyon, terfi ve iş zenginleştirme yöntemleri ile sistemli olarak geliştirmek ve yetiştirmek,

  - Her bir pozisyon için görevlerin gerekleri ve alternatif kariyer yolları belirlenerek çalışanların kariyer planlarının oluşturulmasını sağlamak,

  - Adil ücret politikası hedefimiz çerçevesinde, kademe ve iş ailesi yapılarını belirlemek,

  - Çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bütünsel olarak sağlanmasına yönelik “iyi oluş” uygulamaları gerçekleştirmek,

  - İş-Özel Hayat dengesine olumlu katkı sağlayan, daha esnek ve daha verimli bir çalışma ortamı olan Hibrit Çalışma Düzeni’ni uygulamak,

  - Alarko Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketleri nezdinde her iş sürecinin kurumsal hedeflerimize etkisini düşünerek, her süreci ve sürecin içinde rol alan her çalışanı değerli kılmak.

3. Müşteri ve Tedarikçiler ile İlişkiler:

Şirketimiz, 1954 yılından beri saygınlığını, güvenilirliğini, dünya standartlarında çalışmasına ve Türk kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğa borçludur. Şirketimiz’in tüm faaliyetlerinde, devlete, müşteriye, paydaşa, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak, doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak, müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek ve bu şartlar altında paydaşların hakkı olan karı gerçekleştirmek hedeflenir.

Şirketimiz gelişen dünya koşullarına paralel olarak, faaliyetlerini kaliteli hizmet vermenin ötesinde, çevreye duyarlılık, müşteri, tedarikçi ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde de planlayarak sürdürmektedir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için Şirketimiz’ce gerekli önlemler alınır.

4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şirketimiz faaliyetlerini, internet sitesi (www.alarko.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanan Alarko Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketleri Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensipleri çerçevesinde yürütür.

İşbu Menfaat Sahipleri Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.