Alarko Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nca oluşturulan Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası aşağıda yer almaktadır.

1- Bilgilendirme Politikası’nın Genel Çerçevesi

Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası; Türk Ticaret Kanunu (TTK) , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) , Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde açıklanan ilkelere ve Şirketimiz’in etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Şirketimiz’in ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, gerekli bilgi ve açıklamaların, geçmiş performansının, gelecek beklentilerinin, stratejilerinin ve vizyonunun kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle paylaşılması için ilke ve esasları belirlemektir.

Bilgilendirme Politikası açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta; yatırımcılar, pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin eşit, adil ve doğru şekilde bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

2- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesi için Mali İşler Grup Başkanlığı ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölümü görevlendirilmiştir.

3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri

Şirketimiz’in Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nın yürütülmesi için Mali İşler Grup Başkanlığı ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölümü görevlendirilmiştir.

a) Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirketimiz’in internet sitesinde yayınlanarak 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

b) Faaliyet Raporları

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmektedir. Şirketimiz’in yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak 2 (iki) dilde basılmakta, Şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

c) Röportaj ve Basın Açıklamaları

Şirketimiz’in yıllık olağan genel kurul toplantısından sonra, Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca, Alarko Topluluğu Şirketlerinin ticari faaliyetleri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları ile röportajlar Topluluk İcra Kurulu Başkanı bilgisi dahilinde Ana Hissedarlar, Grup Başkanları ve Genel Müdürler tarafından yapılır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Holding Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölümü tarafından hazırlanır ve Bilgilendirme Politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

d) İnternet Sitesi

Şirketimiz’in www.alarko.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir.

e) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimiz’in finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, Denetimden Sorumlu Komite’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla yayımlanır. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.

f) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımı, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.

g) Yatırımcıların ve Aracı Kurum Analistlerinin Bilgilendirilmesi

Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır.

h) Yazılı ve Sözlü İstekler

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirketimiz’e yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirketimiz’e yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.

i) Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentiler

Şirketimiz’in kendi bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilmektedir. Ortaklık ile ilgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, Topluluk İcra Kurulu Başkanı’nın onayıyla özel durum açıklaması yapılmaktadır.

4- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı olarak düzenli şekilde erişimi olan, Şirketimiz adına ve hesabına hareket eden, şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu Üyeleri ve Topluluk İcra Kurulu Başkanı idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamındadır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler tespit olunarak bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile paylaşılır ve güncel tutulur.

Yaptıkları işler dolayısıyla Şirketimiz’in işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere erişimi olan kişiler kapsamında değerlendirilmez.

5- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar; Şirketimiz’in Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensipleri’nde belirtilen kurallar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu bilgilerin gizliliği sağlanır. Bütün çalışanlar tarafından uyulması zorunlu olan etik kurallar ve mevzuat hükümleri gereğince, çalışanlar içsel bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, hiçbir Alarko çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensipleri’ne aykırı herhangi bir davranış biçiminin tespiti durumunda çalışanlar derhal Etik ve Doğruluk Komitesi’ni ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nı bilgilendirmekle yükümlüdür. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

6- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarında geleceğe yönelik değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunmaktadır. Bu konuda önemli gelişmeler olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmaktadır. Geleceğe yönelik beklentiler şirket yatırımcı sunumunda belirtilebilmekte ve KAP’ta yayımlanmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.