Pay Geri Alım Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. PAY GERİ ALIM POLİTİKASI


Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2022 tarihinde;

Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız
olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin
21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere
180.000.000 TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 8.700.000 (sekiz milyon yedi yüz bin
Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,

- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul
Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.