İnsan ve Organizasyon Politikası

İNSAN ve ORGANİZASYON Politikamız;

“Kurum kültürümüze uygun, bağlılığı ve yetkinliği yüksek insan kaynağımızı en etkin şekilde değerlendirerek kurumun vizyoner ve stratejik hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, uluslararası standartlarda insan kaynakları süreç ve sistemleri ile bireysel ve kurumsal performansı sürekli olarak geliştirmek ve “potansiyeli tecrübemizle açığa çıkarmaktır.”

İnsan ve Organizasyon ana Politikamız ışığında, globalleşen Dünya’da ve giderek artan rekabet ortamında, sürdürülebilir başarının ve kurumsal sürekliliğin en önemli ve taklit edilemez tek kaynağının “İnsan” olduğu farkındalığı ile oluşturduğumuz çalışma ilkelerimiz aşağıda belirtilmektedir:

  -  Uyumlu bir çalışma ortamı, çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve iş birliğine dayalı nitelikli ilişkiler, açık ve dürüst iletişim, dinamik organizasyon yapısı, etkin takım çalışması ve fikir üretimine fırsat vermek,

  -  Temel işe alım politikamız ışığında adaylarımızı/çalışanlarımızı bilgi, beceri, yetkinlik ve yeteneklerine en uygun işe yerleştirerek Alarko’da “doğru yerde doğru insan” felsefesini yaşatmak,

  -  Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkemizden yola çıkarak, farklı kanallardan başvuruda bulunan her türlü dil, din, ırk, mezhep, kuşak, eğitim ve kültüre sahip adaylara karşı profesyonel yaklaşım sergilemek,

  -  İşe yeni başlayan çalışanların, Alarko Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketleri kültürüne ve işe kısa sürede uyum gösterebilmeleri için “Oryantasyon Programı”na tabi tutmak,

  -  Performans Sistemi ile, yüksek organizasyonel yetkinlikler ve ortak kurumsal hedefler bütünlüğü içinde; başarılı ve kalıcı iş sonuçları sağlayan Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi ile kurumsal vizyona ve stratejiye hizmet etmek,

 -  Çalışanlarımızı Performans Yönetim Sistemine dayalı ve kariyer planlarına uygun bir eğitim programı ile işbaşı eğitimi, rotasyon, terfi ve iş zenginleştirme yöntemleri ile sistemli olarak geliştirmek ve yetiştirmek,

  -  Her bir pozisyon için görevlerin gerekleri ve alternatif kariyer yolları belirlenerek çalışanların kariyer planlarının oluşturulmasını sağlamak,

  -  Adil ücret politikası hedefimiz çerçevesinde, kademe ve iş ailesi yapılarını belirlemek,

  -  Çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bütünsel olarak sağlanmasına yönelik “iyi oluş” uygulamaları gerçekleştirmek,

  -  İş-Özel Hayat dengesine olumlu katkı sağlayan, daha esnek ve daha verimli bir çalışma ortamı olan Hibrit Çalışma Düzeni’ni uygulamak,

  -  Alarko Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketleri nezdinde her iş sürecinin kurumsal hedeflerimize etkisini düşünerek, her süreci ve sürecin içinde rol alan her çalışanı değerli kılmak.

İşbu İnsan ve Organizasyon Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.