Pay Geri Alım Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. PAY GERİ ALIM POLİTİKASI


Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;


Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;


- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

-Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 550.000.000 TL (beş yüz elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

-Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 4.350.000 TL (dört milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,


-Pay geri alımı için öngörülen azami sürenin bir yıl olarak belirlenmesine,-

-Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,


karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.