Ücret Belirleme Politikası

ALARKO HOLDİNG AŞ. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

Bu doküman; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Alarko Holding AŞ.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır.

1- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları:

a. Bağımsız Üyeler:
Bağımsız üyelere verilecek ücretler her yıl Genel Kurul’da
belirlenir. Bu ücretler üyelerin bağımsızlıklarını etkilemeyecek bir seviyede
belirlenir. Bağımsız üyelere performansa dayalı ücret veya prim ödenmez.

b. Diğer Üyeler: Diğer Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler de her yıl
Genel Kurul’da belirlenir. Bu üyelere herhangi bir ücret verilmemesi yönünde
Genel Kurul’da karar alınabilir. Bağımsız olmayan üyelere performansa dayalı
ücret veya prim ödenmez.

2- Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları:

Yönetim Kurulu (Kurumsal Yönetim Komitesi); üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme
politikalarının belirlenmesi ve bu politikların uygulanmasının denetlenmesi fonksiyonunu
üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

Üst düzey yönetici ücretleri üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak
ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalar (araç, telefon, sağlık sigortası vb.), diğeri ise
şirket ve yöneticinin performansına bağlı olarak tutarı değişen (artan veya azalan) primlerdir.

Baz ücret şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey
yöneticilerin aldıkları ücretler ve şirketin genel ücret politikası dikkate alınarak belirlenir.

Baz ücretler genel olarak yılda bir kez yıl başından geçerli olmak üzere revizyona tabi tutulur.
Bununla birlikte genel fiyat düzeyindeki değişim trendlerine bağlı olarak baz ücret revizyonları
(düzeltme/ ayarlama) Yönetim Kurulu kararı ile yılda iki kez yapılabilir. Baz ücret ödemeleri
12 adet ücret ve 4 adet ikramiye hesabı üzerinden yapılır. Baz ücret ödemelerinin ücret ve
ikramiye kısımlarının tespiti Genel Koordinatör tarafından yapılır.

Üst düzey yöneticilere sağlanacak ek faydalar, konumları dikkate alınarak Genel Koordinatör
tarafından belirlenir.

Prim tutarları genel ekonomik durum, çalışılan şirketin ilgili yılda gösterdiği performans ve
yöneticilerin bireysel performansları dikkate alarak belirlenir. Genel Koordinatör’ün hedefleri
Yönetim Kurulu, diğer üst düzey yöneticilerin hedefleri Genel Koordinatör tarafından
belirlenir.Performans kriterleri prim tutarları belirlenirken birincil önceliği haizdir. Buna ek
olarak prim tutarları çalışılan sektör, şirkette çalışılan yıl, yöneticinin sorumlu olduğu
departman ve şirketin stratejik amaçları dikkate alınarak belirlenir.

Prim bir hak değildir. Şirketin veya yöneticinin hedeflerini gerçekleştirememesi durumunda,
Yönetim Kurulu ilgili yöneticiye herhangi bir prim takdir etmeyebilir. Prim karın belli bir
yüzdesi olarak belirlenebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda
daha farklı prim belirleme yöntemleri kullanılabilir.