ALARKO HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
 

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 2.3. Genel Kurul Toplantıları
 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
 2.5. Kar Payı Hakkı
 2.6. Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

4.3. İnsan Kaynakları Politikası
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulu' nun Yapısı, Oluşumu
5.2. Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitlerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
5.6. Mali haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.


 
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri Şirket bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından yürütülmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Yöneticisi Demet Güngör olup Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahiptir. Yönetim Kurulu'nun 04.06.2014 tarihli kararı uyarınca Demet Güngör'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevlendirildiği 04.06.2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Genel Koordinatör Ayhan YAVRUCU'ya bağlıdır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 28.01.2015 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün faaliyetlerinin yürütülmesi için ayrıca Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü Av. Aysel Yürür görevlendirilmiştir.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Fatma Acar'dır.
İletişim bilgileri:
Tel : 0212 310 33 00 - 0212 227 52 00 (Pbx)
Faks : 0212 236 42 08
E-mail adresi: demet.gungor@alarko.com.tr
aysel.yurur@alarko.com.tr

Dönem içinde Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve dönem içinde yatırımcıların başvurularının yanıtlanması faaliyetinde bulunulmuştur. Dönem içinde 100 yatırımcının başvurusu yanıtlanmıştır.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin bilgi edinme hakkına Şirketimiz gerekli titizliği göstermektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri konusunda sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.
Özel denetçi atanması konusu esas sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.


2.3. Genel Kurul Toplantıları

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy Beşiktaş - İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve %79,02 nisapla toplanmıştır. Toplantıya medya katılmıştır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Toplantıya davet Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede ilanla yapılmıştır.

Genel Kurulun yapılma ve katılım esaslarını düzenleyen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"ye uyulması şartıyla medya, menfaat sahipleri ve Şirketin orta ve üst kademe yöneticilerinin Genel Kurula katılma hakları vardır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgilere Şirketimizin internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" linkinden erişilebilmektedir. Kâr dağıtım önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Genel Kurul öncesi kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve bu sorulara cevap verilmektedir. Büyük ortaklar dışında önerge verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul tutanakları ve Hazır Bulunanlar listesi toplantı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla kamuya açıklanmakta ve Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" linkinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde çeşitli vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı 47.380,65,-TL olup, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmektedir.2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Azlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.
Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamıştır.


2.5. Kar payı Hakkı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kâr payı dağıtımı yapmaktadır.

Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 5' ini ortaklarına kâr payı olarak nakden veya sermayeye ilave etmek suretiyle bedelsiz hisse olarak dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp Genel Kurulun onayına sunulur ve özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz 2014 yılında 15.195.756,-TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.


2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm yoktur.


 

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Alarko Holding A.Ş.' nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinin adresi www.alarko.com.tr'dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.
İnternet Sitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri" sayfası linkinden aşağıdaki başlıklara ilişkin linkleri içeren "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" na erişilebilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2 No.lu Bölümünde sayılan bilgilere ise aşağıdaki 3.1 no.lu maddede belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir.

LİNKLERİN LİSTESİ :
1)  Bölüm | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2.3. Genel Kurul Toplantıları
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
2.5. Kâr Payı Hakkı
2.6. Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1.  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5.4.   Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
5.5. Şirketin Strateji Hedefleri 
5.6. Mali Haklar3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.


 
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
Şirketin çalışanları, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca 6 ayda bir yayımlanan "Bizim Dünyamız" ve "News" adlı dergiler ile de Şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır.

Diğer yandan; web sitemiz, e-bültenler ve faaliyet raporları yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yatırımcı İlişkileri Bölümü kanalıyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilme imkanı bulunmaktadır.

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.


4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, her yıl düzenli olarak yayımlanan Politikamız Kitapçığında açıklanmakta ve yıllık toplantılarla çalışanlara duyurulmaktadır.

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır. İşe eleman alımında, görevin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve entelektüel özellikler dikkate alınır. Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır. İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.

Diğer yandan, her yıl belirli sayıdaki personele gösterdiği yüksek performans nedeniyle "Altın Rozet" verilmekte, düzenlenen "Buluş Ödülü" yarışmasını kazananlara da ödül verilmektedir. Bu yolla yaratıcılığı yüksek personelin motivasyonu yükseltilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve bu ortam sürekli iyileştirilmektedir.


4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Yönetim Kurulu ile Denetim Danışma ve Onay Kurulu (DDO) tarafından onaylanan ve tüm Alarko Holding A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Bu etik kurallar Alarko politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.

Politikalarımız bu felsefe doğrultusunda yönlendirilmiş bulunmaktadır. Bu felsefe, şirket ve müesseselerimize ait muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmış, ayrıca her yıl yapılan Politikalar Toplantısı ve yayımlanan Politikamız Kitabı ile, tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanlar ve Topluluğumuza yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

Etik kuralları içeren bu felsefemiz ayrıca kurum içi intranet sisteminde ve www.alarko.com.tr" web sitelerinde yayınlanmaktadır. Tüm Alarko Holding mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Genel Koordinatör ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubu'na inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

Alarko Holding A.Ş. sosyal sorumluluklarına azami ölçüde duyarlı bir şirket olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uygun hareket etmektedir.

Alarko Holding A.Ş. ve çatısı altında faaliyet gösteren Topluluk Şirketleri tüm faaliyetlerinde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla aşağıdaki ilkeleri tüm çalışanları, uzman ekipleri ve yan sanayii ile birlikte benimsemiş ve uygulamaktadır.

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı Alarko Holding A.Ş. ve diğer Topluluk Şirketleri aleyhine hiçbir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

Eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapmak üzere, 1986 yılında kurulan Alarko Eğitim - Kültür Vakfı tarafından çok sayıda öğrenciye öğrenim bursu verilmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar 1.500'e yakın yüksek öğrenim ve 1.000'e yakın orta öğrenim bursu olmak üzere 2.500 öğrenciye burs verilmiş olup, Vakfımızın bursları karşılıksızdır. 2014 - 2015 öğretim yılında ise toplam 116 öğrenciye burs verilmiştir.BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulu' nun Yapısı, Oluşumu
Yönetim Kurulu
İshak Alaton    Başkan
İzzet Garih Başkan Vekili
Vedat Aksel Alaton Başkan Vekili
Ayhan Yavrucu  Üye, Genel Koordinatör
Leyla Alaton  Üye
Niv Garih Üye
Prof. Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu Üye (Bağımsız)
İzzet Cemal Kişmir Üye (Bağımsız)
Mehmet Dönmez Üye (Bağımsız)

Yönetim Kurulunda 3 bağımsız üye vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Genel Koordinatör Ayhan Yavrucu ve Niv Garih dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için üç aday göstermiş olup adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığı hususunu değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçlarını 01.04.2014 tarihinde bir rapor halinde Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, görev süreleri ve Şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporunun önceki bölümlerinde ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Mükerrerliğe yol açmamak için burada tekrar yer verilmemiştir.5.2. Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık periyodun kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Koordinatör ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi belirler, toplantıdan 3 gün önce bütün üyelere gönderir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanmaz. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı esas sözleşmede bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu dönem içinde 17 toplantı yapmıştır. Yapılan 17 toplantıya tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2014 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemiştir.5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Buna göre;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 3 kişidir. Oluşturulan komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bazı bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel riskler Holding Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Danışma ve Onay Kurulu (DDO) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Söz konusu Kurulda iç kontrol mekanizmasının Topluluk genelinde kurulması, geliştirilmesi ve güncel tutulması kararı alınmıştır. Bu karara uygun olarak, iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Topluluk Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Denetim Danışma ve Onay Kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Denetim Danışma ve Onay Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Koordinatör aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonu; yarattığı fark ile büyüyen, öncü, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olmaktır.

Şirketin misyonu ise; evrensel değerleri ilke edinerek, farklı iş modelleri ile beklentileri aşmak ve Alarko'yu geleceğe taşımaktır.

Stratejik hedefler, Genel Koordinatör tarafından hazırlanıp Denetim Danışma ve Onay Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Onaylanan stratejik hedeflerle ilgili gerçekleşme düzeyleri, aylık raporlarla Denetim Danışma ve Onay Kurulu ile Yönetim Kuruluna sunulmakta, gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir.5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlan ücret ve benzeri menfaatlerin 2014 yılında brüt toplamı 14.710.487,- TL'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ayrı bir madde olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) ve internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. Açıklama, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin toplam ücretleri bazında yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.