ALARKO HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
 
 1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
 2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 4)
Genel Kurul Toplantıları
 5)
Oy Hakları ve Azlık Hakları
 6)
Kar Payı Hakkı
 7)
Payların Devri

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
 8) Şirket Bilgilendirme Politikası
 9)
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
10)
Faaliyet Raporu


BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12)
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması
13) İnsan Kaynakları Politikası
14) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15)
Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
16)
Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
17)
Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitlerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
18)
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
19)
Şirketin Stratejik Hedefleri
20)
Mali haklar


1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin  uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.


 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin yöneticisi Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü Av. Aysel Yürür’dür.

İletişim bilgileri:
Tel : 0212 310 33 00 - 0212 227 52 00 (Pbx)
Faks : 0212 236 42 08
E-mail adresi: aysel.yurur@alarko.com.tr

Dönem içinde şirketin Genel Kurul toplantısı yapılmış, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanlar hazırlanmış ve Genel Kurul sonuçları kamuyu aydınlatmak amacıyla İMKB ve SPK’ ya bildirilmiştir. Dönem içinde 90 yatırımcının başvurusu yanıtlanmıştır.


3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Her pay sahibinin bilgi edinme hakkına Şirketimiz gerekli titizliği göstermektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar Şirketimizin internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımı ve kâr payı ödemeleri konusunda sorular yöneltmektedirler. Yıl içinde 90 bilgi talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve %75,38 nisapla toplanmıştır. Toplantıya medya katılmıştır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Toplantıya davet Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin internet siteinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede ilanla yapılmıştır.

Genel Kurulun yapılma ve katılım esaslarını düzenleyen ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girecek iç yönergeye uyulması şartıyla medya, menfaat sahipleri ve Şirketin orta ve üst kademe yöneticilerinin Genel Kurula katılma hakları vardır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündemde esas sözleşme değişikliği olması nedeniyle ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, gündem, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgilere Şirketimizin internet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” linkinden erişilebilmektedir. Kâr dağıtım önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Genel Kurul öncesi kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve bu sorulara cevap verilmektedir. Büyük ortaklar dışında öneri verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul tutanakları ve Hazır Bulunanlar listesi toplantı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla kamuya açıklanmakta ve Şirketimizin internet sitesinde  “Yatırımcı İlişkileri” linkinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde çeşitli dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların tutarı 5.740,-TL olup, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bağışlar ve yardımlar  hakkında bilgi verilmektedir.
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Azlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamıştır.


6. KAR PAYI HAKKI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle kâr dağıtımı yapmaktır. 2013 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu’ nun kâr dağıtımı zorunluluğunu kaldırması halinde, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle kâr dağıtımı konusunda karar verilecektir.

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz 2012 yılında 5.966.569,-TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.


7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm yoktur.


 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından bilgilendirme politikası oluşturularak internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi:
Bilgilendirme Politikamız Sermaye Piyasası Mevzuatına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, gerekli bilgi ve açıklamaları, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle paylaşmaktır.

Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta; yatırımcılar, pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru şekilde bilgilendirilmektedir.

Yetki ve Sorumluluk:
Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu adına Genel Koordinatörün yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi için Mali İşler Koordinatörlüğü ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi görevlendirilmiştir.

Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, Genel Koordinatörün onayıyla özel durum açıklaması yapılmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler :
Şirket adına ve hesabına hareket eden, şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ile bu konuda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Koordinatör, Koordinatörler, Grup Koordinatörleri, Koordinatör Yardımcıları, Grup Koordinatör Yardımcıları, Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü, Mali İşler Müdürü, Konsolidasyon Müdürü ile mali raporlamada görev alan diğer yönetici ve uzmanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.
İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar; Şirketin Yönetim Kurulu ile Denetim Danışma ve Onay Kurulu (DDO) tarafından onaylanan ve Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar çerçevesinde söz konusu bilgilerin gizliliği sağlanır. Bütün çalışanlar tarafından uyulması zorunlu olan etik kurallar gereğince, çalışanlar içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, hiçbir Alarko çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Çalışanlar tarafından etik kurallara uyulup uyulmadığı, amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranış biçiminin tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Genel Koordinatör ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubuna inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişi Genel Koordinatör Ayhan Yavrucu’ dur


9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Alarko Holding A.Ş.’ nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinin adresi www.alarko.com.tr’ dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.
İnternet Sitesi’ nde bulunan “Yatırımcı İlişkileri” sayfası linkinden aşağıdaki başlıklara ilişkin linkleri içeren “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” na erişilebilmektedir.
Bu raporun 9 uncu maddesi kapsamında ise, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2’de yer alan bilgilere, yine aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir.

LİNKLERİN LİSTESİ:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
3) Genel Kurul Toplantı Bilgileri
4) Oy Hakları ve Azlık Hakları
5) Kâr Payı Hakkı
6) Payların Devri

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Bilgilendirme Politikası
9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

10) Faaliyet Raporu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11)  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
İ13) nsan Kaynakları Politikası
14) Etik Kurullar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
16) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
17) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
18) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
19) Şirketin Stratejik Hedefleri
20) Mali Haklar


BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

10. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere yer verilmiştir.


11. MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
Şirketin çalışanları, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca 6 ayda bir yayımlanan “Bizim Dünyamız” ve “News” adlı dergiler ile de Şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır.

Diğer yandan; web sitemiz, e-bültenler ve faaliyet raporları yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kanalıyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilme imkanı bulunmaktadır.


12. MENFAAT SAHIPLERININ YÖNETIME KATILIMI

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.


 


13. İNSAN KAYNAKLARI POLITIKASI

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, her yıl düzenli olarak yayımlanan Politikamız Kitapçığında açıklanmakta ve yıllık toplantılarla çalışanlara duyurulmaktadır.
Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır. İşe eleman alımında, görevin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve entelektüel özellikler dikkate alınır. Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır. İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.
Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.
Diğer yandan, her yıl belirli sayıdaki personele gösterdiği yüksek performans nedeniyle “Altın Rozet” verilmekte, düzenlenen “Buluş Ödülü” yarışmasını kazananlara da ödül verilmektedir. Bu yolla yaratıcılığı yüksek personelin motivasyonu yükseltilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve bu ortam sürekli iyileştirilmektedir.


14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketin Yönetim Kurulu ile Denetim Danışma ve Onay Kurulu (DDO) tarafından onaylanan ve tüm Alarko Holding A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  Bu etik kurallar Alarko politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.

Politikalarımız bu felsefe doğrultusunda yönlendirilmiş bulunmaktadır. Bu felsefe, şirket ve müesseselerimize ait muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmış, ayrıca her yıl yapılan Politikalar Toplantısı ve yayımlanan Politikamız Kitabı ile, tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanlar ve Topluluğumuza yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

Etik kuralları içeren bu felsefemiz ayrıca kurum içi intranet sisteminde ve HYPERLINK "http://www.alarko.com.tr" www.alarko.com.tr web sitelerinde yayınlanmaktadır. Tüm Alarko Holding mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür.  Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Genel Koordinatör ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubu’ na inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

Alarko Holding A.Ş. sosyal sorumluluklarına azami ölçüde duyarlı bir şirket olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uygun hareket etmektedir.
Alarko Holding A.Ş. ve çatısı altında faaliyet gösteren Topluluk Şirketleri tüm faaliyetlerinde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla aşağıdaki ilkeleri tüm çalışanları, uzman ekipleri ve yan sanayii ile birlikte benimsemiş ve uygulamaktadır.

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı Alarko Holding A.Ş. ve diğer Topluluk Şirketleri aleyhine hiçbir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

Eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapmak üzere, 1986 yılında kurulan Alarko Eğitim – Kültür Vakfı tarafından çok sayıda öğrenciye öğrenim bursu verilmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar 1.400’ e yakın yüksek öğrenim ve 900’e yakın orta öğrenim bursu olmak üzere 2.300 öğrenciye burs verilmiş olup, Vakfımızın bursları karşılıksızdır. 2012 – 2013 öğretim yılında ise toplam 131 öğrenciye burs verilmiştir.


BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU
Yönetim Kurulu
İshak Alaton Başkan
İzzet Garih Başkan Vekili
Vedat Aksel Alaton Başkan Vekili
Ayhan Yavrucu Üye, Genel Koordinatör
Dalia Garih Üye
Leyla Alaton Üye
Prof. Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu Bağımsız Üye
İzzet Cemal Kişmir Bağımsız Üye

Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Genel Koordinatör dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamasının ilk yılı olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu  üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız üyelik için iki aday göstermiş olup adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığı hususunu değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçlarını 30.04.2012 tarihinde bir rapor halinde Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, görev süreleri ve Şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporunun önceki bölümlerinde ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Mükerrerliğe yol açmamak için burada tekrar yer verilmemiştir.


16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık periyodun kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Koordinatör ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi belirler, toplantıdan 3 gün önce bütün üyelere gönderir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır.  İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı esas sözleşmede bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu dönem içinde 28 toplantı yapmıştır. Dönem içinde yapılan 1 toplantıya 2, 4 toplantıya da 1’er Yönetim Kurulu üyesi mazereti dolayısıyla katılamamıştır.

Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2012 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.


17. YÖNETİM KURULU TARAFINDAN OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde, yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.
Buna göre;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 kişidir. Oluşturulan komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.


18. RISK YÖNETIM VE İÇ KONTROL MEKANIZMASI

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel riskler Holding Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Danışma ve Onay Kurulu (DDO) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Söz konusu Kurulda iç kontrol mekanizmasının Topluluk genelinde kurulması, geliştirilmesi ve güncel tutulması kararı alınmıştır. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Topluluk Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Denetim Danışma ve Onay Kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Denetim Danışma ve Onay Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Koordinatör aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.


19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketin vizyonu; yarattığı fark ile büyüyen, öncü, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olmaktır.

Şirketin misyonu ise; evrensel değerleri ilke edinerek, farklı iş modelleri ile beklentileri aşmak ve Alarko’yu geleceğe taşımaktır.

Stratejik hedefler, Genel Koordinatör tarafından hazırlanıp Denetim Danışma ve Onay Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Onaylanan stratejik hedeflerle ilgili gerçekleşme düzeyleri, aylık raporlarla Denetim Danışma ve Onay Kurulu ile Yönetim Kuruluna sunulmakta, gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir.


20. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlan ücret ve benzeri menfaatlerin 2012 yılında brüt toplamı 2.950.254,- TL’dir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda bilgi verilmiş olup ayrıca Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) ve internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.